Deklaracja

Czym jest cyfrowa deklaracja wjazdu (DEA)? 

  W celu odciążenia urzędów ds. zdrowia publicznego i wsparcia istniejących procedur monitorowania kwarantanny rząd niemiecki opracował cyfrową deklarację wjazdu (DEA). Na mocy zarządzeń Federalnego Ministerstwa Zdrowia, deklarację DEA muszą wypełniać wszyscy podróżni, którzy w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem przebywali w obszarze ryzyka, a których nie dotyczy żaden ze wskazanych poniżej wyjątków. Cyfrowa deklaracja wjazdu jest dostępna na stronie internetowej www.einreiseanmeldung.de

W którym momencie jestem zobowiązany/a do wypełnienia cyfrowej deklaracji wjazdu? 

  Jeżeli w ciągu ostatnich 10 dni przed wjazdem do Niemiec przebywali Państwo w jednym z obszarów ryzyka wymienionych w informacji opublikowanej przez Instytut Roberta Kocha na stronie www.rki.de/covid-19-risikogebiete, to przed wjazdem do Niemiec są Państwo zobowiązani do wypełnienia cyfrowej deklaracji wjazdu. Przekazane przez Państwa dane będą udostępnione urzędowi ds. zdrowia publicznego, który jest właściwy dla miejsca pobytu osoby wjeżdżającej, dzięki czemu możliwa będzie kontrola przestrzegania obligatoryjnej kwarantanny, obowiązującej po pobycie w obszarze ryzyka. 

Czy są wyjątki zwalniające z obowiązku wypełniania cyfrowej deklaracji wjazdu? 

  Z obowiązku tego wyłączone są następujące grupy osób: – osoby, które tylko przejeżdżały przez obszar ryzyka, nie mając tam postoju, – osoby wjeżdżające do Republiki Federalnej Niemiec wyłącznie w celach tranzytowych, – osoby, które w ramach ruchu granicznego z krajami sąsiadującymi przebywały w obszarze ryzyka przez czas krótszy niż 24 godziny, lub które wjeżdżają do Republiki Federalnej Niemiec na mniej niż 24 godziny, – osoby, które ze względów zawodowych wjeżdżają do Republiki Federalnej Niemiec w związku z przewozem przez granicę drogą lądową, kolejową, morską lub powietrzną osób, towarów lub dóbr

Dlaczego nie wszystkie z tych wyjątków są jednocześnie wyłączone z obowiązku wypełnienia cyfrowej deklaracji wjazdu? 

  Celem cyfrowej deklaracji wjazdu jest sprawne i proste udostępnianie urzędom ds. zdrowia publicznego informacji, które są niezbędne do skontrolowania, czy przestrzegana jest obowiązkowa kwarantanna, określona w przepisach prawa krajowego. Wśród działań urzędów jest również sprawdzanie, czy osoby, które korzystają z określonych wyjątków od obowiązku kwarantanny, są rzeczywiście do tego uprawnione. Przykładowo niektóre z wyjątków wiążą się z koniecznością przedłożenia negatywnego wyniku testu. Dzięki danym przekazywanym w ramach cyfrowej deklaracji wjazdu urzędy ds. zdrowia publicznego będą mogły żądać takich potwierdzeń od osób wjeżdżających. Wyjątki od obowiązku wypełniania cyfrowej deklaracji wjazdu są więc wąsko zdefiniowane i obejmują tylko takie grupy osób, w przypadku których z perspektywy zapobiegania chorobom zakaźnym przekazywanie danych kontaktowych nie stanowiłoby wartości dodanej dla urzędów ds. zdrowia publicznego (np. osoby przejeżdżające tranzytem) lub od których żądanie każdorazowego wypełniania cyfrowej deklaracji wjazdu przy każdym przekroczeniu granicy byłoby nadmiernym obciążeniem (np. osoby dojeżdżające do pracy, które codziennie podróżują tam i z powrotem). 

Jaki jest cel cyfrowej deklaracji wjazdu? 

  Cyfryzacja deklaracji wjazdu dla osób przybywających z obszarów ryzyka, które były wcześniej składane w formie formularzy lokalizacji podróżnych, odciąży urzędy ds. zdrowia publicznego. Dzięki niej urzędy dowiedzą się szybko i pewnie, kto przybył z obszaru ryzyka na ich teren i musi udać się na kwarantannę. Rozwiązanie to pozwoli na lepsze zapobieganie powstawaniu nowych źródeł zakażeń w wyniku wjazdu do Niemiec. 

Jak działa cyfrowa deklaracja wjazdu? Kto ma wgląd w moje dane? 

  W celu rejestracji podróżni wchodzą na stronę internetową www.einreiseanmeldung.de i podają informacje o swoich pobytach w ciągu ostatnich 10 dni. Jeśli wśród wymienionych rejonów znajduje się obszar ryzyka, podróżny zostaje poproszony o podanie swoich danych osobowych i informacji o miejscu swojego pobytu podczas obligatoryjnej kwarantanny. Po podaniu pełnych, wszystkich niezbędnych informacji, podróżny otrzymuje plik PDF, będący potwierdzeniem złożenia deklaracji. Jeżeli osoba podróżująca w ciągu ostatnich 10 dni nie przebywała w obszarze ryzyka, nastąpi wcześniejsze zakończenie procedury rejestracji i nie zostanie wystawione żadne potwierdzenie. Osoby nieletnie nie muszą składać własnej deklaracji, tylko mogą być wpisane do deklaracji podróżującej z nimi i odpowiadającej za nie osoby dorosłej. Na podstawie podanego miejsca pobytu w Niemczech zgromadzone dane podróżnych zostaną automatycznie przyporządkowane do właściwego urzędu ds. zdrowia publicznego i będą dostępne tylko dla tego urzędu. Przekaz danych następuje w formie szyfrowanej; dane zostaną automatycznie usunięte 14 dni po wjeździe. 

Kiedy muszę się zarejestrować? 

  Rejestracji należy dokonać przed wyjazdem. Jeżeli wjeżdżają Państwo do Niemiec, to warunkiem koniecznym dla przewozu jest przedłożenie potwierdzenia złożenia cyfrowej deklaracji wjazdu. 

Kto kontroluje, czy została złożona cyfrowa deklaracja wjazdu? 

  Przewoźnicy, którzy nie są częścią lokalnego publicznego systemu transportu pasażerskiego, są zobowiązani do sprawdzania przed przewozem, czy pasażerowie posiadają potwierdzenie skutecznego złożenia cyfrowej deklaracji wjazdu. 

Czy mogę podróżować bez cyfrowej deklaracji wjazdu? 

  Jeśli nie dotyczy Państwa żaden z powyższych wyjątków, nie mogą być Państwo przewożeni bez wypełnionej deklaracji wjazdu. Wynika to z zarządzeń Federalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 5 listopada 2020 r. W ich myśl przedsiębiorstwa transportowe nie mogą przewozić osób, które nie przedłożą dowodu w postaci cyfrowej deklaracji wjazdu, ani nie są objęte jednym z wyżej wymienionych wyjątków. 

Co mam robić, gdy nie mam dostępu do komputera lub smartfona lub jeśli strona internetowa z deklaracją DEA jest niedostępna? 

  Jeżeli w wyjątkowych przypadkach (np. z powodu braku wyposażenia technicznego lub przy problemach technicznych ze stroną internetową) nie są Państwo w stanie wypełnić cyfrowej deklaracji wjazdu, są Państwo zobowiązani do złożenia zamiast dokumentu elektronicznego tzw. deklaracji zastępczej w formie papierowej. Odpowiedni formularz jest dostępny na pokładzie naszego busa lub można pobrać go ze strony: www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/merkblattdea.html. Wypełniony formularz należy wręczyć na żądanie przewoźnikowi lub organowi dokonującemu kontroli wjazdowej. Pasażerowie są sami odpowiedzialni za uzyskanie (pobranie i wydruk) formularza, który jest kierowany do urzędu ds. zdrowia publicznego, właściwego dla miejsca pobytu osoby wjeżdżającej.