NORTH BUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PACZEK

1. WARUNKI OBSŁUGI

1.1 Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami) i określa warunki obsługi
podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.
1.2. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Przewoźnik – firma North Bus wykonująca przewóz pasażerów oraz paczek.
b) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu firmy North Bus na podstawie uiszczonej kwoty za przejazd/zapłaconego biletu;
c) Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez podróżnego do pojazdu.

2. PRZEWOŹNIK


2.1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.
2.2. Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż
w czasie, jaki został wyznaczony. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika (przewozy Door to
Door) godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części
umowy przewozu.
2.3. Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego
niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach
granicznych, itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki.
2.4. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe w razie
konieczności Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu oraz dokonać
zmiany pojazdu.
2.5 W sytuacjach wyjątkowych Przewoźnik może zmienić miejsca wysadzenia adresatów.
2.6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez
konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:

a) nie przestrzega warunków umowy przewozu w tym niniejszego Regulaminu ;
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
d)zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów
e) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się
do przepisów celno-dewizowych,
bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne) przewozi towary, które ze
względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować
opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy;
2.6. Przewoźnik zastrzega, iż nie ponosi on odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu
przez Pasażera.


3. PASAŻER


3.1.Pasażer jest obowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do przekroczenia granicy
oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży;
3.2 Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazanym adresem 10 minut przed ustaloną przez
Przewoźnika godziną wyjazdu;
3.3. Pasażer jest ponadto zobowiązany do:
a) złożenia bagażu do luków bagażowych;
b) stosowania się do poleceń załogi pojazdu;
c) okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;
d) podanie dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni
państwa którego przewóz dotyczy;
e) zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe;
f) opisania swojego bagażu poprzez czytelne umieszczenie takich danych jak imię, nazwisko i adres
zamieszkania.  
3.4. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży lub zapisy w uwagach
opublikowanego rozkładu jazdy linii nie stanowią inaczej:
dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W przypadku, gdy dorosły
nie jest rodzicem bądź prawnym opiekunem, konieczne jest posiadanie przez niepełnoletniego
„Upoważnienia do przewozu osoby niepełnoletniej ” wystawionego i wydanego wraz z biletem przez
sprzedawcę. Osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać potwierdzony
notarialnie dokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje
rodziców lub opiekunów prawnych. W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie.
3.5. Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu bez anulowania, za co naliczone będą punkty karne.
3.6. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
3.7. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
3.8. Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe.
3.9. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.

4. BAGAŻ

4.1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu maksymalnie 2 sztuk bagażu zgodnie z poniższymi
wytycznymi:
a) jednej sztuki bagażu podstawowego o wadze do 30 kg, przewożonego w luku bagażowym,
b) jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg.
4.2. Bagaż podręczny to bagaż w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod
siedzeniem, a jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
4.3. Bagaż przekraczający podane w punkcie 4.1 wymiary będzie traktowany jako bagaż dodatkowy należy zgłosić i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą po uzyskaniu zgody kierowcy.
Wszelki nadbagaż lub bagaż o nietypowych rozmiarach należy zgłosić w momencie rezerwacji
przejazdu.
4.4. Pasażer może zabrać za dopłatą drugą sztukę bagażu podstawowego przy czym łączny ciężar dwóch sztuk bagażu nie może przekroczyć 50 kg.
4.5. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
4.6. Przewoźnik informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość
wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych podróżnych na niewygody. 

4.7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym
oraz za bagaż podręczny.
4.8. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być wyraźnie oznakowana przez
Pasażera trwałą przewieszką lub naklejką z podanym nazwiskiem i adresem. Załoga może sprawdzić
zgodność podanych danych z dokumentem tożsamości Pasażera. Bagaż nieopisany i którego nie
można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę usunięty z pojazdu. W takiej
sytuacji wykluczone jest dochodzenie roszczeń za utratę bagażu.
4.9. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych
przepisów prawnych.
Zabrania się ponadto przewozu jakichkolwiek zwierząt w pojeździe.
4.10. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe
Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić, czy zawartość przesyłki
bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.
4.11. Ustala się, iż za przewożony bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości
zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu)
zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach
osobistych całkowitą odpowiedzialność przed służbami granicznymi ponosi Pasażer.
4.12. Za nadbagaż pobierana jest przez załogę pojazdu oplata w wysokości od 30 do 200 PLN za sztukę (w zależności od gabarytu bagażu).

5. UMOWA PRZEWOZU

5.1. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie uiszczenia opłaty za przewóz,
5.2. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem podróży na podane poniżej konto bankowe bądź bezpośrednio u kierowcy,
5.3. W momencie uiszczenia opłaty Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu.
5.3 Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika czyli przewóz osób i mienia „DOOR to DOOR” (od drzwi do drzwi) nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie Rezerwacji dokonywanych telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika northbus.pl.
5.4 Rezerwacji miejsc w dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca.
5.5. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.

6. REKLAMACJE

6.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować
osobiście, listownie na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną.

6.2. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 30 dni od zaistnienia okoliczności,
która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:
a) opisanie zaistniałych okoliczności,
b) wnoszone zastrzeżenia,
c) ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia.
6.3 Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera.
6.4. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.
6.5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, jeżeli nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
6.6. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.
6.7. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 500,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 500,00 PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera na jego koszt.

7. PRZEWÓZ PRZESYŁKI (PACZKI)

7.1. Przewóz Przesyłki jest usługą świadczoną przez Przewoźnika zgodnie z Regulaminem Przewozu.
7.2. Przesyłki nie mogą stanowić:
● rzeczy o wadze wraz z opakowaniem przekraczającej 30 kg oraz wymiarach
przekraczających wymiary 31x31x35 cm;
● rzeczy, których wartość deklarowana przekracza 50.000 zł;
● rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie przepisów szczególnych;
● rzeczy, na których przewóz wymagane jest odrębne zezwolenie;
● rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu lub spowodować uszkodzenie innych przesyłek;
● rzeczy wymagające kontrolowanej temperatury lub innych specjalnych warunków przewozu;
● pieniądze, środki płatnicze, papiery wartościowe, kosztowności, dzieła sztuki;
● dokumenty tożsamości;
● broń i amunicja;
● rzeczy, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości nie nadają się do przewozu jako Przesyłka;
● rzeczy nieobojętne zapachowo;
● żywe zwierzęta;
● zwłoki i szczątki ludzkie i zwierzęce;
● korespondencja.

7.3. W celu zlecenia Przewozu Przesyłki, Użytkownik wybiera Kurs i wypełnia formularz w zakładce NADAJ PACZKĘ podając następujące dane:
● nazwę i adres Nadawcy;
● miejsce przeznaczenia Przesyłki oraz nazwę i adres Odbiorcy;
● numer telefonu kontaktowego Nadawcy oraz Odbiorcy.
7.4. Wybór kursu przez Użytkownika determinuje orientacyjny termin odbioru i dostarczenia Przesyłki. Rzeczywisty termin odbioru i dostarczenia Przesyłki jest ustalany na zasadach określonych w Regulaminie Przewozu.
7.5. Użytkownik składając zamówienie, zobowiązuje się do uzupełnienia formularza w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym, podając rzeczywiste i prawdziwe informacje w szczególności dotyczące wartości Przesyłki.
7.6. Wypełniając formularz zamówienia, Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu Przewozu, zgodnie z którym jest świadczona usługa, zaznaczając odpowiednie pole formularza.
7.7. Po wypełnieniu formularza, Użytkownik powinien dokonać płatności on-line w celu opłacenia Przewozu Przesyłki. Po dokonaniu płatności on-line Użytkownik otrzymuje na wskazany przez niego adres email, wiadomość zawierającą potwierdzenie dokonania opłaty oraz potwierdzenie Zlecenia Przewozu Przesyłki. Jednocześnie zlecenie przewozu Przesyłki zostaje przekazane Przewoźnikowi, który na jego podstawie będzie świadczył Przewóz Przesyłki.
7.8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Użytkownika, Nadawcy, Odbiorcy albo innej osoby trzeciej, spowodowane nieprawidłowym wypełnieniem przez Użytkownika formularza zamówienia, w szczególności poprzez podanie błędnych lub niezgodnych z rzeczywistością danych. W przypadku, gdy rzeczywiste cechy Przesyłki będą różnić się od cech podanych przez Użytkownika w formularzu, Przewoźnik może odmówić wykonania Przewozu Przesyłki.
7.9. Jeżeli podane przez Przewoźnika dane Przesyłki w formularzu zamówienia będą różniły się od cech rzeczywistych Przesyłki, sprawdzonych przez Przewoźnika i będzie to miało wpływ na cenę usługi Przewozu Przesyłki a Przewoźnik nie odmówi jej wykonania, Użytkownik będzie zobowiązany do pokrycia różnicy w cenie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie:
a) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami;
b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies określa warunki dotyczące użytkowania strony internetowej https://northbus.pl/ (dalej “Strona” lub “Serwis”) oraz zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników. Poprzez Użytkownika należy rozumieć każdą osobę fizyczną odwiedzającą Stronę lub korzystającą z jednej albo kilku usług opisanych w Polityce.
 2. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację poniższych warunków.
 3. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookies prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych (northbus.transport@gmail.com).
 4. Prawa do Strony przysługują: North Bus Transport z siedzibą przy ul. Partyzantów 1/2, 10-522 Olsztyn, NIP: 7393921188, email: northbus.transport@gmail.com, numer tel: +48 731 753 531 (dalej „Administrator”). W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób odwiedzających Stronę informujemy, iż w przypadku przekazania nam przez Użytkowników danych osobowych, przetwarzamy je w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego i prawa wspólnotowego w szczególności zgodnie z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – (dalej jako “RODO”).
 5. Dane osobowe Użytkowników, o ile takie zostaną przekazane podczas korzystania z Serwisu, są przetwarzane za zgodą Użytkowników oraz wyłącznie w celu, w którym zostały zebrane. Dane te są odpowiednio zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Ponadto, mając na celu zapewnienie realizacji praw Użytkowników wynikających z przepisów RODO, niniejszym pragniemy przekazać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO.
 7. Dane osobowe Użytkowników wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania, przesłanego przez formularz, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail. Podobnie, dane osobowe wykorzystane zostaną w celu obsługi procesu rezerwacji wyjazdu, dokonanej poprzez formularz zgłoszeniowy. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jednakże, w zależności od treści przesłanego zapytania lub rezerwacji, dane osobowe użytkowników Strony będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy przewozu lub w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, które świadomie zostało skierowane, na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Wówczas podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości- tj. wystawienia FV oraz w celach księgowych. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust.1 lit. c) RODO. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane w celu wykonania zlecenia przewozu, wówczas podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych będzie art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
 9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu tworzenia zestawień na potrzeby wewnętrzne firmy, przechowywania dokumentacji na potrzeby przyszłych postępowań i archiwizacji oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora.
 10. Ponadto, uzasadnionym interesem Administratora jest także kierowanie do Użytkowników treści marketingowych drogą e-mailową, jeżeli Użytkownicy wyrazili zgodę w tym przedmiocie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 11. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie informacji związanych z realizacją Umowy  lub dotyczących prowadzonej przez Użytkowników działalności gospodarczej, w tym firmy, siedziby prowadzonej działalności, adresu do korespondencji, dodatkowego adresu wykonywania działalności, numeru NIP, REGON, PKD, pełnomocnika, numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej, jeżeli zostały wskazane, zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów (dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
 12. W związku z realizacją usług, dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności kierowcom i przewoźnikom, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe, rozliczeniowe, audytowe.
 13. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane do organów władzy publicznej uprawnionych do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, takich jak: organy podatkowe, Policja, sądy czy komornicy, a także do podmiotów, którym Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych, takich jak: banki, kancelarie prawne, dostawcy systemów IT, operatorzy pocztowi i kurierzy.
 1. Realizacja prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi przez Administratora na zadane pytanie, zrealizowania procesu rezerwacji wyjazdu, zrealizowania umowy, zlecenia przewozu lub też wystawienia FV.
 2. Okres przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady, dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, rezerwacji, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Ponadto, okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie, zrealizowania procesu rezerwacji, zrealizowania umowy, zlecenia przewozowego lub też wystawienia FV.
 4. Każdy z Użytkowników, jeżeli dojdzie do przekazania danych, ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez: North Bus Transport oraz do dokonania ich zmiany, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania jak również prawo do ich przeniesienia. Każdy Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka w celu kontroli oraz zapewnienia bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych. Administrator dba o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 6. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące, zapewniały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony są automatycznie zbierane dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki tekstowe niewielkich rozmiarów, wysyłane do komputera lub innego końcowego urządzenia użytkownika, podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz rozpoznawanie użytkownika www i śledzenie preferencji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.

3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskanie dostępu do cookies przez Usługodawcę, użytkownik wyraża zapoznając się podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej z komunikatem o wykorzystywaniu plików cookies, zamykając tenże komunikat i nie zmieniając domyślnych ustawień swojej przeglądarki stron www. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika.

4. Usługodawca korzysta z plików cookie usługodawców zewnętrznych w celu zastosowania technologii remarketingu i retargetingu. Dzięki technologiom remarketingu i retargetingu, Usługodawca może skutecznie optymalizować swoją ofertę marketingową, również w oparciu o zainteresowania. Wszystkie zapisane zachowania związane z przeglądaniem stron www Usługodawcy są analizowane za pomocą algorytmu, dzięki czemu na zewnętrznych stronach www mogą być wyświetlane oferty produktów w formie reklam lub banerów, zgodnie z zainteresowaniami. Zapewniamy, że profile użytkowania pod pseudonimem są zapisywane razem z danymi osobowymi danego pseudonimu wyłącznie za odrębną i wyraźną zgodą osoby, której te dane dotyczą.

5. Usługodawca korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej:

Pliki niezbędne – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej.

Pliki wydajnościowe – zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej.

Pliki funkcjonalne – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają).
Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

6. Media społecznościowe stron trzecich (np. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+) mogą rejestrować informacje na temat użytkownika, na przykład wówczas, gdy kliknie na przycisk „Dodaj” lub „Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na Stronie Internetowej. Usługodawca nie kontroluje stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych są dostępne na wyżej wspomnianych stronach.

Więcej informacji na temat plików cookies znaleźć można na stronie: www.wszystkoociasteczkach.pl.

WYKORZYSTANIE DANYCH

1. Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie, Usługodawca wykorzystuje w celu:

 • Prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej.

 • Monitorowania stanu sesji.

 • Dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika.

 • Analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.

2. Dane administratora danych osobowych:

Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować do Administratora danych osobowych tj.: North Bus Transport z siedzibą przy ul. Partyzantów 1/2 10-522 Olsztyn, NIP: 7393921188, email: northbus.transport@gmail.com, numer tel: +48 731 753  531.

KANDYDACI UCZESTNICZĄCY W REKRUTACJACH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest North Bus Transport z siedzibą przy ul. Partyzantów 1/2 10-522 Olsztyn, NIP: 7393921188. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z Administratorem można skontaktować się poprzez email: northbus.transport@gmail.com lub pod numerem tel: +48 731 753  531.
 2. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę przetwarzane będą w celu:
 • Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim przepisów Kodeksu pracy. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku obowiązek prawny ciążący na Administratorze danych.
 • Przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych nie wymaganych przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania zasadnie do art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest zgoda.
 • Przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania zasadnie do art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest zgoda.
 • Ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń czy też obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych. Podstawą prawną przetwarzania jest zasadnie do art. 6 ust. 1 lit f) RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora danych.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a nadto dostawcom systemów informatycznych oraz usług z sektora IT.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. W zakresie, w którym Pani/Pana dane przetwarzane będą w oparciu:
 • o zgodę, dane te przetwarzane będą do momentu jej wycofania, jednakże nie dłużej aniżeli do zakończenia rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony.
 • o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń czy też obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 2. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.
 3. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Pracy, w pozostałym zaś zakresie jest dobrowolne.