NORTH BUSREGULAMIN PRZEWOZU OSÓBI PACZEK

1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. prawo
przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami) i określa warunki obsługi
podróżnych, odprawy oraz
przewozu osób i rzeczy.
1.2. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Przewoźnik – firma North Bus wykonująca przewóz pasażerów oraz paczek
b) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu firmy North Bus na podstawie uiszczonej kwoty
za​ przejazd/zapłaconego biletu;
c) Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez podróżnego do pojazdu,
2. PRZEWOŹNIK
2.1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.
2.2. Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż
w czasie, jaki został​ wyznaczony. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika (przewozy Door to
Door) godziny wyjazdu i przyjazdu mogą​ ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części
umowy przewozu.
2.3. Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego
niezależnych (np.​ zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach
granicznych, itp.), ani wynikające z nich​ dalsze, bliżej nie określone skutki.
2.4. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe w razie
konieczności Przewoźnik może​ zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu oraz dokonać
zmiany pojazdu.
2.5 W sytuacjach wyjątkowych Przewoźnik może zmienić miejsca wysadzenia adresatów.
2.6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez
konieczności zwrotu​ kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy
Pasażer:

a) nie przestrzega warunków umowy przewozu w tym niniejszego Regulaminu ;
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
d)zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów
e) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się
do przepisów celno-dewizowych,
bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne) przewozi towary, które ze
względu na​ ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować
opóźnienia w odprawie pojazdu​ na granicy;
2.6. Przewoźnik zastrzega, iż nie ponosi on odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu
przez Pasażera.
3. PASAŻER
3.1.Pasażer jest obowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do przekroczenia granicy
oraz wszelkich​ innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży;
3.2 Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazanym adresem 10 minut przed ustaloną przez
Przewoźnika godziną​ wyjazdu;
3.3. Pasażer jest ponadto zobowiązany do:
a) złożenia bagażu do luków bagażowych;
b) stosowania się do poleceń załogi pojazdu;
c) okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;
d) podanie dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni
państwa którego​ przewóz dotyczy;
e) zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe;
f) opisania swojego bagażu poprzez czytelne umieszczenie takich danych jak imię, nazwisko i adres
zamieszkania
3.4. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży, lub zapisy w uwagach
opublikowanego rozkładu​ jazdy linii nie stanowią inaczej:
· dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W przypadku, gdy dorosły
nie jest rodzicem bądź​ prawnym opiekunem, konieczne jest posiadanie przez niepełnoletniego
„Upoważnienia do przewozu osoby​ niepełnoletniej ” wystawionego i wydanego wraz z biletem przez
sprzedawcę.

·osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać potwierdzony
notarialnie​ dokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje
rodziców lub opiekunów prawnych..
W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w
niniejszym punkcie.
3.5. Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym
przedziale czasowym jest​ równoznaczny z rezygnacją z przejazdu bez anulowania, za co naliczone
będą punkty karne.
3.6. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
3.7. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio
czasu zakończenia​ przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania
poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
3.8. Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW)​ Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć
się w trakcie pobytu Pasażera w​ pojeździe.
3.9. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.
4. BAGAŻ
4.1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu maksymalnie 2 sztuk bagażu zgodnie z poniższymi
wytycznymi:
a) jednej sztuki bagażu podstawowego o wadze do 30 kg, przewożonego w luku bagażowym,
b) jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg,
4.2. Bagaż podręczny to bagaż w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod
siedzeniem, a jego​ rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
4.3. Bagaż przekraczający podane w punkcie 4.1 wymiary będzie traktowany jako bagaż dodatkowy
należy zgłosić i będzie mógł być​ przewieziony za dodatkową opłatą po uzyskaniu zgody kierowcy.
Wszelki nadbagaż lub bagaż o nietypowych rozmiarach należy zgłosić w momencie rezerwacji
przejazdu.
4.4. Pasażer może zabrać za dopłatą drugą sztukę bagażu podstawowego przy czym łączny ciężar
dwóch sztuk bagażu​ nie może przekroczyć 50 kg.
4.5. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w
niniejszym​ regulaminie.
4.6. Przewoźnik informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie
materiałów i​ przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość
wyrządzenia szkody innym​ podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych podróżnych na
niewygody.

4.7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym
oraz za bagaż​ podręczny.
4.8. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być wyraźnie oznakowana przez
Pasażera trwałą​ przewieszką lub naklejką z podanym nazwiskiem i adresem. Załoga może sprawdzić
zgodność podanych danych z​ dokumentem tożsamości Pasażera. Bagaż nieopisany i którego nie
można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę usunięty z pojazdu. W takiej
sytuacji wykluczone jest dochodzenie roszczeń za utratę bagażu.
4.9. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych
przepisów prawnych.
Zabrania się ponadto przewozu jakichkolwiek zwierząt w pojeździe.
4.10. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe
Przewoźnik w razie​ uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić, czy zawartość przesyłki
bagażowej nie narusza wyżej wymienionych​ warunków.
4.11. Ustala się, iż za przewożony bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości
zajmowanego miejsca w​ pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu)
zajmowanym siedzeniem, a także na półce​ bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach
osobistych całkowitą odpowiedzialność przed służbami granicznymi​ ponosi Pasażer.
4.12. Za nadbagaż pobierana jest przez załogę pojazdu oplata w wysokości​ od 30 do 200 PLN za
sztukę (w zależności od gabarytu bagażu).
5. UMOWA PRZEWOZU
5.1. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie uiszczenia opłaty za przewóz,
5.2. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem podróży na podane poniżej konto bankowe bądź
bezpośrednio u kierowcy,
5.3. W momencie uiszczenia opłaty Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu.
5.3 Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika czyli przewóz osób i mienia „DOOR to DOOR” (od
drzwi do drzwi) nie​ istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na
podstawie Rezerwacji dokonywanych​ telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej
przewoźnika northbus.pl
5.4 Rezerwacji miejsc w dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca.
5.5. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.
6. REKLAMACJE
6.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować
osobiście, listownie na​ adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną.

6.2. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 30 dni od zaistnienia okoliczności,
która jest przedmiotem​ reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:
a) opisanie zaistniałych okoliczności,
b) wnoszone zastrzeżenia,
c) ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia.
6.3 Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z
zastrzeżeniem okoliczności, w​ których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji
od Pasażera.
6.4. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym
można składać tylko w​ chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.
6.5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, jeżeli nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany
do przechowania na​ okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
6.6. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych
okolicznościach nie są objęte​ ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.
6.7. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania
dotycząca opłaconego​ bagażu nie może przekroczyć 500,00 PLN lub równowartości tej kwoty w
EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 500,00​ PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera na
jego koszt.
7. Przewóz Przesyłki (Paczki)
7.1. Przewóz Przesyłki jest usługą świadczoną przez Przewoźnika zgodnie z Regulaminem Przewozu.
7.2. Przesyłki nie mogą stanowić:
● Rzeczy o wadze wraz z opakowaniem przekraczającej 30 kg oraz wymiarach
przekraczających wymiary 31x31x35 cm;
● Rzeczy, których wartość deklarowana przekracza 50.000 zł;
● rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie przepisów szczególnych;
● rzeczy, na których przewóz wymagane jest odrębne zezwolenie;
● rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu lub spowodować
uszkodzenie innych przesyłek;
● rzeczy wymagające kontrolowanej temperatury lub innych specjalnych warunków przewozu;
● pieniądze, środki płatnicze, papiery wartościowe, kosztowności, dzieła sztuki;
● dokumenty tożsamości;
● broń i amunicja;
● rzeczy, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości nie nadają się do
przewozu jako Przesyłka;
● rzeczy nieobojętne zapachowo;
● żywe zwierzęta;
● zwłoki i szczątki ludzkie i zwierzęce;
● korespondencja.

7.3. W celu Zlecenia Przewozu Przesyłki, Użytkownik wybiera Kurs i wypełnia formularz w zakładce
NADAJ PACZKĘ​ podając następujące dane:
● Nazwę i adres Nadawcy;
● Miejsce przeznaczenia Przesyłki oraz nazwę i adres Odbiorcy;
● numer telefonu kontaktowego Nadawcy oraz Odbiorcy.
7.4. Wybór Kursu przez Użytkownika determinuje orientacyjny termin odbioru i dostarczenia
Przesyłki. Rzeczywisty termin odbioru i dostarczenia Przesyłki jest ustalany na zasadach określonych
w Regulaminie Przewozu.
7.5. Użytkownik składając zamówienie, zobowiązuje się do uzupełnienia formularza w sposób
rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym, podając rzeczywiste i prawdziwe informacje w
szczególności dotyczące wartości Przesyłki.
7.6. Wypełniając formularz zamówienia, Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt
zapoznania się z treścią Regulaminu Przewozu, zgodnie z którym jest świadczona usługa,
zaznaczając odpowiednie pole formularza.
7.7. Po wypełnieniu formularza, Użytkownik powinien dokonać płatności on-line w celu opłacenia
Przewozu Przesyłki. Po dokonaniu płatności on-line Użytkownik otrzymuje na wskazany przez niego
adres email, wiadomość zawierającą potwierdzenie dokonania opłaty oraz potwierdzenie Zlecenia
Przewozu Przesyłki Jednocześnie Zlecenie Przewozu Przesyłki zostaje przekazane Przewoźnikowi,
który na jego podstawie będzie świadczył Przewóz Przesyłki.
7.8. Teroplan S.A. ani Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody
Użytkownika, Nadawcy, Odbiorcy albo innej osoby trzeciej, spowodowane nieprawidłowym
wypełnieniem przez Użytkownika formularza zamówienia, w szczególności poprzez podanie
błędnych lub niezgodnych z rzeczywistością danych. W przypadku, gdy rzeczywiste cechy Przesyłki
będą różnić się od cech podanych przez Użytkownika w formularzu, Przewoźnik może odmówić
wykonania Przewozu Przesyłki.
7.9. Jeżeli podane przez Przewoźnika dane Przesyłki w formularzu zamówienia będą różniły się od
cech rzeczywistych Przesyłki, sprawdzonych przez Przewoźnika i będzie to miało wpływ na cenę
usługi Przewozu Przesyłki a Przewoźnik nie odmówi jej wykonania, Użytkownik będzie zobowiązany
do pokrycia różnicy w cenie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie:
a) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn.
zmianami;
b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn.zmianami).

NORTH BUS

Zadzwoń
+48 731 753 531